West Frisian Literature Relating to Bible, Religion or Ethics

Reading List

Bible Translations

  • Wumkesbibel (1943, NT 1933)
  • Nije Fryske Bibeloersetting (1978)

Psalter and Hymns

  • Frysk Psalm- en Gesangboek (1955)
  • Lieteboek foar de tsjerken (1977)
  • Lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke (2015)
  • Sjongend op Wei (2000)
  • Japicx, Gysbert. Himelsk harplûd

Based on Biblical characters

  • Schurer, Fedde. Simson (1945)

Second World War

  • Velde, Rink van der. De Fûke (1966)

Hagiography

  • Schurer, Fedde. Bonifatius (1954) | St. Boniface


Logos Topics

Welcome, Guest! (sign in)